14.08.2021

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1 Справжня оферта, є офіційною пропозицією «Музичної школи Наталії Заєць», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «musicschool.od.ua (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2 Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу послуг, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1 У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають наступні значення:

 • «Послуга» – майстер-класи, місячні абонементи відвідування занять;
 • «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • «Продавець» – організація, що реалізує послуги, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1 Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Сертифікат про надання послуг, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Послугу на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем послуг в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1 Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Сайті Інтернет-магазину.

4.2 Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

Порядок оплати замовлення

5.1 Оплата здійснюється на сайті Продавця.

5.2 Прі не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови оформлення про надання послуги

6.1 Покупцеві на зазначену електронну пошту висилається сертифікат із зазначенням оплачених послуг, за бажанням видається оригінальний сертифікат на момент надання послуги.

Права та обов’язки сторін

7.1 Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2 Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати підтвердження на умовах цього договору.

7.3 Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.


Відповідальність сторін

8.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2 Продавець не несе відповідальності за:

 • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення), які відбуваються по причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3 Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4 У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, наступ яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5 Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1 Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір за умови попередньої публікації його на сайті https://musicschool.od.ua

9.2 Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.

9.3 Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати послуги) Покупець надає Продавцям свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4 Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5 Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6 Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду послуги, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7 Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення коштів

10.1 Кошти за придбані сертифікати не підлягають поверненню (за винятком ситуацій, коли Продавець не має можливості, з тієї чи іншої причини, виконати свої зобов’язання перед Покупцем).

Термін дії договору

11.1 Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою направили пропозиція укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2 Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «musicschool.od.ua» на офіційному інтернет сайті https://musicschool.od.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації послуг.